CONTACT US

CONTACT PERSON

Mr. Zhang Wen Sheng

Managing Director

+880-31-740838


zhangws@newera-bd.com

Mr. Zhang Nian Sheng

Director

+ 86-13903076761


zheng@csc-groups.com

Mr. M.N.S Kaiser

General Manager

+880-31-740838


kaiser@newera-bd.com

Mr. Sadekul Hoque Chowdhury

Deputy General Manager

+880-31-740838


sadek@newera-bd.com